ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ

32ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Η Οργανωτική Επιτροπή,

που έχει συσταθεί με την με αρ. 4.114_08/1210/16-6-2021 απόφαση

της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

διοργανώνει στη Νάξο

από 16 έως 26 Σεπτεμβρίου 2021

την 32η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

 

 

Στόχοι της Συνάντησης είναι:

 • Η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της Αιγαιοπελαγίτικης Ερασιτεχνικής Δημιουργίας, Πολιτιστικής Αποκέντρωσης και της Αυτοδύναμης Πολιτιστικής Ανάπτυξης.
 • Η γνωριμία, η επικοινωνία, η ενημέρωση και η ηθική στήριξη των ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου.
 • Ο καλώς εννοούμενος συναγωνισμός μεταξύ των θεατρικών ομάδων, που βοηθάει στην ποιοτική εξέλιξη του ερασιτεχνικού θεάτρου στο Αιγαίο.

 

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτεχνικοί θίασοι που κατά το παρελθόν και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών παρουσίασαν θεατρικό έργο. Συγκεκριμένα:

1.1  Οι ερασιτεχνικοί θίασοι (οι νομοτύπως ενταγμένοι σε αναγνωρισμένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πολιτιστικά Σωματεία Ι.Δ., ή Αστικές Εταιρείες, ή και θεατρικά σχήματα που τελούν υπό το καθεστώς Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύουν στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και παρουσιάζουν ενεργό θεατρική δράση.

Α. Τα πρωτοεμφανιζόμενα στη «Συνάντηση» θεατρικά σχήματα να έχουν ανεβάσει τουλάχιστον μία (1) παράσταση ανά έτος την τριετία 2017 έως 2019.

Β. Τα λοιπά θεατρικά σχήματα, εκείνα που έχουν τουλάχιστον τρεις (3) συμμετοχές στις Συναντήσεις Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, να έχουν ανεβάσει τουλάχιστον μία (1) παράσταση την διετία 2017 – 2019.

Γ. Θεατρικά σχήματα Ιονίων Νήσων, Κύπρο, Κρήτη κ.ά. μετά από σχετική πρόσκληση της Οργανωτικής Επιτροπής.

1.2  Το θεατρικό έργο δεν πρέπει να έχει παρουσιαστεί από την ίδια θεατρική ομάδα στις τελευταίες τρεις (3) Συναντήσεις.

1.3  Οι συντελεστές της παράστασης να είναι κατά 80% ερασιτέχνες.

1.4  Οι σύλλογοι – μέλη της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου (Ο.Ε.Θ.Α.), που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα συμμετάσχουν στη Συνάντηση, καθώς και αυτοί που τυχόν θα αποκλεισθούν, μπορούν να στείλουν έως δύο (2) εκπροσώπους για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις. (Σημείωση: κάθε θεατρική ομάδα που στέλνει αντιπροσώπους, δικαιούται ΕΝΑ δωμάτιο για 5 μέρες. Αν πρόκειται για άτομα διαφορετικού φύλου, θα συγκατοικήσουν με άτομο άλλης ομάδας).

1.5  Η Συνάντηση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.

 

 1. Οι ενδιαφερόμενες θεατρικές ομάδες, πρέπει να υποβάλουν στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου υποχρεωτικά το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 (η καταληκτική ημερομηνία είναι της παραλαβής της αίτησης συμμετοχής και όχι αποστολής αυτής) στον Πρόεδρο. της ΟΕΘΑ (Στέλιο Μάρκου, Αγγελίνα 9, Σάμος 83100, τηλέφωνο 6978154158) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

2.1  Την αίτηση συμμετοχής, (συμπλήρωση συνημμένου εντύπου) με σφραγίδα και τη νόμιμη υπογραφή του Συλλόγου (ή αστικής εταιρείας, ή του Ν.Π.Δ.Δ. που καλύπτει την ομάδα)

2.2  Το πρακτικό της τελευταίας συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θεατρικά σχήματα που υπάγονται σε νομικό καθεστώς ΝΠΔΔ θα στείλουν απόφαση – έγκριση του ΝΠΔΔ για τη συμμετοχή του θεατρικού τμήματος στη Συνάντηση.

2.3  Αναλυτικό ιστορικό δραστηριοτήτων του θιάσου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, καθώς και τα θεατρικά έργα που έχει παρουσιάσει την τριετία από 2017 έως 2019, συνοδευόμενα από προγράμματα, δημοσιεύματα, κριτικές και λοιπό έντυπο υλικό.

2.4  Αντίγραφο καταστατικού, ή εταιρικού, ή απόφασης του ΝΠΔΔ για το νομότυπο του θεατρικού σχήματος.

(*) Οι όροι 2.2, 2.3 και 2.4 ισχύουν ΜΟΝΟ για τα πρωτοεμφανιζόμενα στη Συνάντηση θεατρικά σχήματα.

2.5  Το πλήρες κείμενο του έργου, Έλληνα ή ξένου συγγραφέα.

2.6  Το πρόγραμμα της παράστασης, δημοσιεύματα στον Τύπο καθώς και το αντίτυπο DVD με μαγνητοσκοπημένη την παράσταση ή πρόβα σε προχωρημένο στάδιο, εφόσον υπάρχουν.

2.7  Δύο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες (σε καλή ανάλυση) και σύντομο κείμενο για την παράσταση καθώς και τους συντελεστές της για να δημοσιευτούν στο πρόγραμμα της Συνάντησης, σε περίπτωση επιλογής του σχήματος. (Τα στοιχεία αυτά να σταλούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση dvamvak@gmail.com).

2.8  Τις προδιαγραφές της σκηνής που απαιτούνται για την παράσταση (ελάχιστο μήκος – πλάτος ύψος), καθώς και οποιοδήποτε άλλο τεχνικό χαρακτηριστικό απαιτείται.

2.9  Τη διάρκεια της παράστασης.

 

 1. Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου αναλαμβάνει τη διοργάνωση της 32ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, καθώς και την επιλογή των θιάσων που θα συμμετάσχουν, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4.114_08/1210/16-6-2021 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η διοργάνωση που αποτελεί θεσμική δράση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. H επιλογή των θιάσων θα γίνει με τα κριτήρια της παραπάνω απόφασης και το πρόγραμμα θα εγκριθεί τελικά από την Οργανωτική Επιτροπή, που έχει συσταθεί με την με αρ. 114_08/1210/16-6-2021 απόφαση.

 

 1. Οι δαπάνες που καλύπτονται για τους συμμετέχοντες είναι:

  4.1  Τα έξοδα διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή μέχρι 13 ατόμων (διανομή έργου συν 5 συντελεστές) από κάθε θεατρική ομάδα που συμμετέχει και για τις ημέρες παραμονής τους στη Συνάντηση, με ανώτατο όριο τις πέντε (5) ημέρες επί δεκατρία (13) άτομα, δηλαδή 65 διανυκτερεύσεις. Σε περίπτωση που οι συντελεστές ενός θιάσου υπερβαίνουν τα 13 άτομα, τότε επιτρέπεται ο συμψηφισμός των διανυκτερεύσεων μεταξύ των μελών του θεατρικού σχήματος, με ανώτατο όριο πάντοτε τις 65 διανυκτερεύσεις. (Σε περιπτώσεις μικρού αριθμού συντελεστών παράστασης π.χ. 3 ηθοποιοί συν 5 συντελεστές, σύνολο ατόμων δικαιουμένων φιλοξενίας 8, ο συμψηφισμός θα γίνεται πάλι για 5 ημέρες επί τον αριθμό αυτό, δηλ. 8*5=40 διανυκτερεύσεις).

Για τυχόν επιπλέον άτομα (συντελεστές ή συνοδούς), οι δαπάνες επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου την κάθε μία θεατρική ομάδα.

Τα έξοδα διανυκτέρευσης και ημιδιατροφής των συντελεστών των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της συνάντησης (αφιερώματα, κοινή παράσταση, εκθέσεις, σεμινάρια κλπ) καλύπτονται με όριο τις 5 διανυκτερεύσεις κατ’ άτομο.

4.2  Τα έξοδα μετακίνησης των συντελεστών της παράστασης θα καταβληθούν από τις ομάδες (εισιτήρια, με ανώτατο όριο 13 ατόμων*). Θα πληρωθεί το κόστος μετάβασης από την έδρα της ομάδας στον τόπο πραγματοποίησης της Συνάντησης. Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδας εκτός Αιγαίου θα καλυφθεί το κόστος μετάβασης εντός Αιγαίου (Πειραιάς- Νάξος- Πειραιάς). Τα εισιτήρια κλείνονται με τη βοήθεια της Ο.Ε.Θ.Α. με τη μέγιστη δυνατή έκπτωση (σε τετράκλινη καμπίνα για τις μακρινές διαδρομές). Σε όσους δεν εξυπηρετούνται και προτιμήσουν άλλον τρόπο μετακίνησης (π.χ. αεροπλάνο ή ταχύπλοο καταμαράν), καταβάλλεται το αντίτιμο του χαμηλότερου εισιτηρίου με την έκπτωση, που έχει επιτευχθεί για τη συγκεκριμένη διαδρομή).

(*) Για τις ολιγοπρόσωπες παραστάσεις το ανώτατο όριο μειώνεται ανάλογα δηλ. οι ηθοποιοί συν πέντε συντελεστές.

4.3  Τα έξοδα μεταφοράς των σκηνικών της παράστασης (ναύλους, φορτωτικές κλπ. **). Η συνολική δαπάνη που θα καταβληθεί για μεταφορά σκηνικών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500€, ανεξαρτήτως τρόπου μεταφοράς (Ι.Χ., Δ.Χ. φορτωτική κ.λ.π.)

(**) Οι τυχόν οδηγοί φορτηγών περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο διανυκτερεύσεων.

4.4  Τα έξοδα μετακίνησης των συντελεστών της παράστασης θα καταβληθούν από τις ομάδες με την έκπτωση, που θα έχει επιτευχθεί με πρωτοβουλία της ΟΕΘΑ και θα εξοφληθούν αρχικά μέχρι του ποσού της εγκεκριμένης πίστωσης. Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση προϋπολογισμού, το υπόλοιπο ποσό των οδοιπορικών θα επιβαρύνει τις ομάδες.

 

 1. Η ΟΕΘΑ, κατά τις ημέρες της Συνάντησης, συγκροτεί «Επιτροπή Συζήτησης» για τις θεατρικές παραστάσεις που παίχτηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Η παρουσία και η συμμετοχή στις συζητήσεις όλων των ευρισκομένων, κατά την ημέρα εκείνη στη Συνάντηση, μελών των θεατρικών ομάδων, κρίνεται απαραίτητη. Οι όποιες απόψεις, θέσεις, γνώμες και εμπειρίες, μέσα από την εν λόγω συζήτηση, προφανώς θα συμβάλλουν στην πρόοδο του ερασιτεχνικού θεάτρου στο νησιωτικό χώρο.Εκδηλώσεις – εκτός των θεατρικών παραστάσεων των ομάδων – οι οποίες έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια της Συνάντησης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και τα μέλη των θεατρικών καλούνται να συμμετέχουν σ’ αυτές.

  Συμπορευόμενοι με την εξέλιξη της πανδημίας και με τα επιδημιολογικά δεδομένα τα θεατρικά σχήματα που είτε μετέχουν ή έχουν αποκλειστεί της παρούσας προκήρυξης θα δύνανται να παρουσιάσουν την παράστασή τους διαδικτυακά.

 

 1. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται:

6.1  Να τηρήσουν τους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά.

6.2  Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν έγκαιρα (το αργότερο μέχρι Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 το συνημμένο έντυποαίτηση:

α) στον Πρόεδρο της ΟΕΘΑ Στέλιο Μάρκου με e-mail στη διεύθυνση: steliosemarkou@gmail.com

β) στη Γεν. Γραμματέα της ΟΕΘΑ Ελένη Τσιγιάννη με e-mail στη διεύθυνση: aegeantheatre@gmail.com και

γ) στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με e-mail στις διευθύνσεις: dgal@ypai.gr , malva@ypai.gr , epol@ypai.gr

και παράλληλα τον φάκελο με τα λοιπά δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Στέλιος Μάρκου, Αγγελίνα 9, Σάμος 83100, τηλέφωνο 6978154158

6.3  Οι θεατρικές ομάδες, που θα συμμετάσχουν στη Συνάντηση υποχρεούνται να τηρήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν κατά την περίοδο της Συνάντησης, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους χώρους διαμονής και στους χώρους δημοσίων θεαμάτων.

 

Η 32η Συνάντηση των Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου οφείλει να τηρήσει υγειονομικά πρωτόκολλα εναρμονισμένα με τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά θα ισχύουν κατά τη διενέργεια αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή αποτελεί ο εμβολιασμός τουλάχιστον με την 1η δόση του εμβολίου ή/και η διενέργεια ταχείας ανίχνευσης του αντιγόνου του ιού (rapidtest) ή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) και δήλωση στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ έως 48 ώρες πριν την εκκίνηση της 32ης Συνάντησης.

Μυτιλήνη, 13 Ιουλίου 2021
Η Οργανωτική Επιτροπή

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής σε μορφή Word εδώ