24η Συνάντηση (Σάμος 2012), Συζητήσεις με αφορμή τις παραστάσεις