23η Συνάντηση (Xίος 2011), Θεατρική Ομάδα Χίου, «Η πυριτιδαποθήκη»