Select Page

Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου
υπό την αιγίδα και οικονομική στήριξη του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου
Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
και σε συνεργασία με το Δήμο Καλύμνου
διοργανώνει στην Κάλυμνο
από 13 έως 23 Οκτωβρίου 2016
την 28η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

Στόχοι της Συνάντησης είναι:

  • Η ενίσχυση και η ενθάρρυνση της Αιγαιοπελαγίτικης Ερασιτεχνικής Δημιουργίας, Πολιτιστικής Αποκέντρωσης και της Αυτοδύναμης Πολιτιστικής Ανάπτυξης.
  • Η γνωριμία, η επικοινωνία, η ενημέρωση και η ηθική στήριξη των ερασιτεχνών του Αιγαίου.
  • Ο καλώς εννοούμενος συναγωνισμός μεταξύ των θεατρικών ομάδων, που βοηθάει στην ποιοτική εξέλιξη του ερασιτεχνικού θεάτρου στο Αιγαίο.

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερασιτεχνικοί θίασοι που κατά το παρελθόν έτος και μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών παρουσίασαν θεατρικό έργο. Συγκεκριμένα:

1.1. Οι ερασιτεχνικοί θίασοι (οι νομοτύπως ενταγμένοι σε αναγνωρισμένα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πολιτιστικά Σωματεία Ι.Δ., ή Αστικές Εταιρείες, ή και θεατρικά σχήματα που τελούν υπό το καθεστώς Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύουν στους Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου και παρουσιάζουν ενεργό θεατρική δράση.
Α. Τα πρωτοεμφανιζόμενα στη «Συνάντηση» θεατρικά σχήματα να έχουν ανεβάσει τουλάχιστον μία (1) παράσταση ανά έτος τα τρία (3) τελευταία χρόνια.
Β. Τα λοιπά θεατρικά σχήματα, εκείνα που έχουν τουλάχιστον πέντε (5) συμμετοχές στις Συναντήσεις Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, να έχουν ανεβάσει τουλάχιστον μία (1) παράσταση την τελευταία διετία. Το έτος στο οποίο πραγματοποιείται η Συνάντηση δεν υπολογίζεται στη διετία.
1.2. Το θεατρικό έργο δεν πρέπει να έχει παρουσιαστεί από την ίδια θεατρική ομάδα στις τελευταίες δέκα (10) Συναντήσεις. Επίσης, το θεατρικό έργο δεν πρέπει να έχει παρουσιαστεί στις τελευταίες δύο (2) Συναντήσεις από οποιαδήποτε ομάδα.
1.3. Οι συντελεστές της παράστασης να είναι κατά 80% ερασιτέχνες.
1.4. Οι σύλλογοι – μέλη της Ο.Ε.Θ.Α., που για οποιονδήποτε λόγο δεν θα συμμετάσχουν στη Συνάντηση, καθώς και αυτοί που τυχόν θα αποκλεισθούν, μπορούν να στείλουν έως δύο (2) εκπροσώπους για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις. (Σημείωση: κάθε θεατρική ομάδα που στέλνει αντιπροσώπους, δικαιούται ΕΝΑ δωμάτιο για 5 μέρες. Αν πρόκειται για άτομα διαφορετικού φύλου, θα συγκατοικήσουν με άτομο άλλης ομάδας).
1.5. Η Συνάντηση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.

2. Οι ενδιαφερόμενες θεατρικές ομάδες, πρέπει να υποβάλουν στην Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 στην πρόεδρο της ΟΕΘΑ Μαρία Βενέτη (Τ.Θ. 71, 83100, Σάμος) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

2.1. Την αίτηση συμμετοχής, (συμπλήρωση συνημμένου εντύπου) με σφραγίδα και τη νόμιμη υπογραφή του Συλλόγου (ή αστικής εταιρείας, ή του Ν.Π.Δ.Δ. που καλύπτει την ομάδα), μαζί με το πρακτικό της τελευταίας συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα θεατρικά σχήματα που υπάγονται σε νομικό καθεστώς ΝΠΔΔ θα στείλουν απόφαση – έγκριση του ΝΠΔΔ για τη συμμετοχή του θεατρικού τμήματος στη Συνάντηση.
2.2. Αναλυτικό ιστορικό δραστηριοτήτων του θιάσου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, καθώς και τα θεατρικά έργα που έχει παρουσιάσει την τελευταία τριετία, συνοδευόμενα από προγράμματα, δημοσιεύματα, κριτικές και λοιπό έντυπο υλικό.
2.3. Αντίγραφο καταστατικού, ή εταιρικού, ή απόφασης του ΝΠΔΔ για το νομότυπο του θεατρικού σχήματος.

Οι όροι 2.2 και 2.3 ισχύουν ΜΟΝΟ για τα πρωτοεμφανιζόμενα στη Συνάντηση θεατρικά σχήματα.

2.4. Το πλήρες κείμενο του έργου, Έλληνα ή ξένου συγγραφέα.
2.5. Το πρόγραμμα της παράστασης, δημοσιεύματα στον Τύπο καθώς και μια βιντεοκασέτα ή αντίτυπο ή DVD με μαγνητοσκοπημένη την παράσταση.
2.6. Δύο αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες από την παράσταση που θα παιχτεί στη Συνάντηση με τους συντελεστές της παράστασης για να δημοσιευτούν στο πρόγραμμα της Συνάντησης, σε περίπτωση επιλογής του σχήματος.(Τα παραπάνω στοιχεία να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση dvamvak@gmail.com)2.7. Τις προδιαγραφές της σκηνής που απαιτούνται για την παράσταση (ελάχιστο μήκος – πλάτος ύψος), καθώς και οποιοδήποτε άλλο τεχνικό χαρακτηριστικό απαιτείται.
2.8. Τη διάρκεια της παράστασης.

3. Η Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου αναλαμβάνει τη διοργάνωση της 28ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, καθώς και την επιλογή των θιάσων που θα συμμετάσχουν, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4114-08/2382/20-07-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου & Ν.Π. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Καλύμνου, υπό την αιγίδα και την οικονομική στήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας & Τουρισμού.

H επιλογή των θιάσων θα γίνει με τα κριτήρια της παραπάνω απόφασης.

Λόγω της περιορισμένης πίστωσης (60.000€), σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής ομάδων θα αποκλεισθούν ομάδες με τα παρακάτω κριτήρια:

α) Θεατρικές ομάδες μη μέλη της ΟΕΘΑ
β) Θεατρικές ομάδες μέλη της ΟΕΘΑ, που δεν είναι ταμειακώς εντάξει (ταμειακώς εντάξει είναι οι ομάδες που έχουν ήδη καταβάλει όλες τις συνδρομές μέχρι και το 2014)
γ) Αν παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός συμμετοχών, που δεν μπορούν να καλυφθούν οικονομικά ή οργανωτικά, η μείωση θα γίνει με κλήρωση παρουσία των υπευθύνων της τοπικής ομάδας.

4. Οι δαπάνες που καλύπτονται για τους συμμετέχοντες είναι:

4.1. Τα έξοδα διανυκτέρευσης με ημιδιατροφή μέχρι 13 ατόμων (διανομή έργου συν 5 συντελεστές) από κάθε θεατρική ομάδα που συμμετέχει και για τις ημέρες παραμονής τους στη Συνάντηση, με ανώτατο όριο τις πέντε (5) ημέρες επί δεκατρία (13) άτομα, δηλαδή 65 διανυκτερεύσεις. Σε περίπτωση που οι συντελεστές ενός θιάσου υπερβαίνουν τα 13 άτομα, τότε επιτρέπεται ο συμψηφισμός των διανυκτερεύσεων μεταξύ των μελών του θεατρικού σχήματος, με ανώτατο όριο πάντοτε τις 65 διανυκτερεύσεις. (Σε περιπτώσεις μικρού αριθμού συντελεστών παράστασης π.χ. 3 ηθοποιοί συν 5 συντελεστές, σύνολο ατόμων δικαιουμένων φιλοξενίας 8, ο συμψηφισμός θα γίνεται πάλι για 5 ημέρες επί τον αριθμό αυτό, δηλ. 8*5=40 διανυκτερεύσεις)

Για τυχόν επί πλέον άτομα (συνοδούς), οι δαπάνες επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου την κάθε μία θεατρική ομάδα.

Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κλίνες των ξενοδοχείων, με τα οποία έχουμε υπογράψει συμβάσεις, το Δ.Σ. μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των συνοδών.

4.2. Τα έξοδα μετακίνησης των συντελεστών της παράστασης θα καταβληθούν από τις ομάδες με την έκπτωση, που θα έχει επιτευχθεί με πρωτοβουλία της ΟΕΘΑ. Αν τους επόμενους μήνες εξασφαλισθεί συμπληρωματική πίστωση, θα καταβληθεί στις συμμετέχουσες ομάδες αποζημίωση, η οποία θα εξαρτηθεί από το ύψος της συμπληρωματικής πίστωσης. Στην περίπτωση αυτή το ποσό που θα καταβληθεί καθορίζεται με τους όρους των παραγράφων 4.3 & 4.4.
4.3. (Τα έξοδα μετακίνησης των συντελεστών της παράστασης θα καταβληθούν από τις ομάδες (εισιτήρια, με ανώτατο όριο 13 ατόμων*). Θα πληρωθεί το κόστος μετάβασης από την έδρα της ομάδας στον τόπο πραγματοποίησης της Συνάντησης. Τα εισιτήρια κλείνονται με τη βοήθεια της ΟΕΘΑ με τη μέγιστη δυνατή έκπτωση (σε τετράκλινη καμπίνα για τις μακρινές διαδρομές). Όσοι δεν εξυπηρετούνται και προτιμήσουν άλλον τρόπο μετακίνησης (π.χ. αεροπλάνο ή ταχύπλοο καταμαράν), καταβάλλεται σε αυτούς το αντίτιμο του χαμηλότερου εισιτηρίου με την έκπτωση, που έχει επιτευχτεί για τη συγκεκριμένη διαδρομή).
4.4. (Τα έξοδα μεταφοράς των σκηνικών της παράστασης (ναύλους, φορτωτικές κλπ. **). Η συνολική δαπάνη που θα καταβληθεί για μεταφορά σκηνικών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500€, ανεξαρτήτως τρόπου μεταφοράς (Ι.Χ., Δ.Χ. φορτωτική κ.λ.π.))

* Για τις ολιγοπρόσωπες παραστάσεις το ανώτατο όριο μειώνεται ανάλογα δηλ. οι ηθοποιοί συν πέντε συντελεστές.
** Οι τυχόν οδηγοί φορτηγών περιλαμβάνονται στο ανώτατο όριο διανυκτερεύσεων.

5. Η ΟΕΘΑ, κατά τις ημέρες της Συνάντησης, συγκροτεί «Επιτροπή Συζήτησης» για τις θεατρικές παραστάσεις που παίχτηκαν την προηγούμενη ημέρα. Η παρουσία και η συμμετοχή στις συζητήσεις όλων των ευρισκομένων, κατά την ημέρα εκείνη στη Συνάντηση, μελών των θεατρικών ομάδων, κρίνεται απαραίτητη. Οι όποιες απόψεις, θέσεις, γνώμες και εμπειρίες, μέσα από την εν λόγω συζήτηση, προφανώς θα συμβάλλουν στην πρόοδο του ερασιτεχνικού θεάτρου στο Αιγαίο.

Εκδηλώσεις – εκτός των θεατρικών παραστάσεων των ομάδων – οι οποίες έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια της Συνάντησης, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και τα μέλη των θεατρικών καλούνται να συμμετέχουν σ’ αυτές.

6. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται:

6.1. Να τηρήσουν τους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους 1 έως και 5 της παρούσης προκήρυξης.
6.2. Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν έγκαιρα (το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 το συνημμένο έντυπο-αίτηση

α) στη Πρόεδρο της ΟΕΘΑ Μαρία Βενέτη (6974399404) με e-mail στη διεύθυνση mveneti@aegeantheatre.gr ή με φαξ στο 2273027506 και
β) στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με e-mail στη διεύθυνση mtsig@ypai.gr ή με φαξ στο 2251041175

και παράλληλα τον φάκελο με τα λοιπά δικαιολογητικά στη διεύθυνση:

Μαρία Βενέτη (Τ.Θ. 71, 83100, Σάμος, τηλ 6974399404)

 

Μυτιλήνη 21 Ιουλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου

Η Πρόεδρος

 

 Η Γεν. Γραμματέας

 

ΜΑΡΙΑ ΒΕΝΕΤΗ  ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ, Αντιπρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΤΣΟΥ, Ταμίας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΑΒΑΚΟΥΣΗΣ, Ειδικός Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Έφορος υλικού
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, μέλος